UA-49499200-1

Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη από το Δήμο Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ,  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως 31/12/2023).

Ο Ειδικός Συνεργάτης θα επικουρεί το Δήμαρχο σε Οικονομικά και Διοικητικά θέματα, θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, θέματα επικοινωνίας καθώς και κάθε άλλη εργασία που μπορεί να ανατεθεί από τον κ. Δήμαρχο.

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
– Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 ( άρθρα 11- 17 ). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
– Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Σχολής Πανεπιστημιακής (ΠΕ) Εκπαίδευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ενιαίου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής (αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ), αντίστοιχης ειδικότητας.
– Να έχουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143) “1. (…) εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 (…) ήτοι “γ. (…) ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (…) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης (…)”.
– Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

Η Εμπειρία  αποδεικνύεται ως εξής:
1) Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

2) Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση bkolliakou@monemvasia.gr , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Δήμος Μονεμβασίας, Μολάοι Λακωνίας, Τ.Κ. 23052, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ. Κολλιάκου Παναγιώτα, εντός ημερολογιακού πενθημέρου από της επομένης της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσας γνωστοποίησης στην εφημερίδα Λακωνικός Τύπος, δηλαδή από την Παρασκευή 9/7/2021 έως την Τρίτη 13/7/2021, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Αίτηση Συμμετοχής.
– Βιογραφικό σημείωμα.
– Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
– Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
– Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους).
– Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η πλήρωση της  θέσης του  Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το  πρόσωπο  που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο  για την παραπάνω θέση  (παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007).

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον  προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Υπόδειγμα Αίτησης
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Check Also

Η Μονεμβασία του χθες ζωντανεύει μέσα από το φακό του Poul Rasmussen

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με φωτογραφίες της Μονεμβασίας του χθες, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον Άγιο …

G-EZ117CQG76