UA-49499200-1

Χορήγηση αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου στο Δήμο Μονεμβασίας – Δείτε τις θέσεις

2.9.2016_Χορήγηση αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου στο Δήμο Μονεμβασίας – Δείτε τις θέσεις

Ο Δήμος Μονεμβασίας πρόκειται να προβεί στην χορήγηση αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/14(ΦΕΚ 118/15-05-2014 τεύχος Α΄) όπως ισχύει.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο Δημαρχείο του Δήμου Μονεμβασίας, στους Μολάους Λακωνίας. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 05/09/2016 ως 19/09/2016, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Με την υπ’ αριθ. 29/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 594/13-04-2016 εγκριτική απόφαση της Π.Ε. Λακωνίας καθορίστηκαν και εγκρίθηκε η διάθεση 30 αδειών  άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους και 6 αδειών  άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους εκ των οποίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 183/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν και θα χορηγηθούν για το έτος 2016 οι παρακάτω:

Τοπική Κοινότητα Παπαδιανίκων

 • Μία (1) θέση στο οικ. τετράγωνο 44 (απέναντι από πιτσαρία Ατσιδάκου Σπυριδούλας), Ε=5 τ.μ. (2,5 μ. Χ 2 μ.) για πώληση καλαμποκιού.

Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης

Τέσσερις (4) θέσεις ως εξής:

 • Μία (1) θέση στο Καρνάγιο, Ε=3 τ.μ. (1,5 μ. Χ 2 μ.) για πώληση ψημένου καλαμποκιού, κάστανων και μαλλί της γριάς.
 • Μία (1) θέση στην Πλατεία (δίπλα από χώρο στάθμευσης του ΚΤΕΛ), Ε=3 τ.μ. (1,5 μ. Χ 2 μ.) για πώληση ψημένου καλαμποκιού, κάστανων και μαλλί της γριάς.
 • Μία (1) θέση στην Πλατεία Ηρώων, Ε=3 τ.μ. (1,5 μ. Χ 2 μ.) για πώληση ψημένου καλαμποκιού, κάστανων και μαλλί της γριάς.
 • Μία (1) θέση στην Πλατεία Αρσενάκου, Ε=3 τ.μ. (1,5 μ. Χ 2 μ.) για πώληση ψημένου καλαμποκιού, κάστανων και μαλλί της γριάς.

Τοπική Κοινότητα Βελανιδίων

Δύο (2) θέσεις ως εξής:

 • Μία (1) θέση στην Πλατεία Αγ. Φανουρίου (θέση Χαρουπιά), Ε= 10 τ.μ. για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 • Μία (1) θέση στην πλησίον παλιού Δημοτικού Σχολείου (θέση Χαράμπους), Ε= 10 τ.μ. για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Τοπική Κοινότητα Συκέας

Δύο (2) θέσεις ως εξής:

 • Μία (1) θέση στην Πλατεία (έναντι καφενείου Παναγιώτη Κουτρουλάκη), Ε= 5 τ.μ. για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 • Μία (1) θέση στην Πλατεία (έναντι ιδιοκτησίας Σωτήριου Ντανάκα), Ε= 5 τ.μ. για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Τοπική Κοινότητα Ελαίας

Δύο (2) θέσεις ως εξής:

 • Μία (1) θέση έναντι οικίας Κούβαρη Παναγιώτη, Ε=10 τ.μ. για πώληση οπωρολαχανικών.
 • Μία (1) θέση έναντι Κοινοτικού καταστήματος, Ε=10 τ.μ. για πώληση οπωρολαχανικών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλούς,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (Α’ 82),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Ελληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου.

Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια.

Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούμενης παραγράφου και η συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν:

 • Αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι είναι άνεργος/η, δεν κατέχει ο ίδιος , ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτού άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. (Χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο και φωτοτυπία.
 • Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μία από τις κατηγορίες προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.4264/2014 όπως ισχύει.
 • Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ( Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄47) και 1642/1986 (Α΄125), φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του/της.
 • Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας καθώς και της άδειας ικανότητας οδηγού του ενδιαφερόμενου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας .
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών.
 • Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας (περί μη οφειλής στο Δήμο, άρθρο 285 Ν.3463/2006).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μια άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.

Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας, προς την αρμόδια αρχή που την εξέδωσε:

α) Φορολογική ενημερότητα.
β) Ασφαλιστική ενημερότητα.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παρ. 1 του άρθ. 31 του ν. 4264/2014.

Οι κάτοχοι της άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις – σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, στα τηλέφωνα 2732360 525 – 541 – 576.

 

 

 

 

Check Also

Οι Γιορτές του Νότου μας ταξιδεύουν μουσικά και αυτό το καλοκαίρι

Οι Γιορτές του Νότου επιστρέφουν για Πέμπτη συνεχή χρονιά το καλοκαίρι του 2024, με τέσσερις …

G-EZ117CQG76