UA-49499200-1

Στην πρόσληψη Δικηγόρου προβαίνει ο Δήμος Ευρώτα

Με ανακοίνωση του, ο Δήμος Ευρώτα γνωστοποιεί την πρόθεση του να προβεί στην πλήρωση μιας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου  Δημάρχου, ειδικότητας ΠΕ Νομικών – Δικηγόρων, η οποία θα καλυφθεί  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Ο ανωτέρω Ειδικός Σύμβουλος θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες  και θα διατυπώνει  εξειδικευμένες γνώμες  (γραπτά ή προφορικά ) επί θεμάτων νομικής φύσεως μέσα στον κύκλο των γνώσεών του  ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 ( άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 ).   Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση,  Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Νομικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ) Να είναι δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης με Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Δ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Ε) Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

Η Εμπειρία  αποδεικνύεται ως εξής:

1)   Για μεν τους μισθωτούς, χωριστά από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
2)  Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστά από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή με αλληλογραφία λόγω λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19,  στο Δήμο Ευρώτα ( email: info@eurota.gr ή στη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, που εδρεύει στο Δημοτικό κτίριο Σκάλας, στην ταχυδρομική  Δ/νση: Ι. Λιναρδάκου 5, Σκάλα, Τ.Κ: 23051),  από της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσας απόφασης στον τύπο, δηλαδή από την Πέμπτη 11/03/2021  έως και την Παρασκευή  19/03/2021, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση  Συμμετοχής ( δίδεται από την υπηρεσία)
  • Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
  • Τίτλο  σπουδών
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δικηγόρου.
  • Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισμού ( δίδεται από την υπηρεσία)
  • Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η πλήρωση της  θέσης του  Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το  πρόσωπο  που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο  για την παραπάνω θέση  (παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007).

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με τη διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το έργο του Ειδικού Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, εξαίρεση από την αναστολή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Check Also

Πρωτιές στην αγορά της Σκανδιναβίας για τους ελαιώνες Σακελλαρόπουλου

Μια υψηλού κύρους διάκριση σημειώθηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας, για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, με …

G-EZ117CQG76