UA-49499200-1

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων επενδύσεων για την ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014 2020, προδημοσίευσε την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η Πρόσκληση θα ενεργοποιηθεί στο προσεχές διάστημα και θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ενδεικτικές δράσεις, του όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών, τα ποσοστά ενίσχυσης καθώς και τη διαδικασία υποβολής.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της επικείμενης πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.800.000€.

Οι Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δύναται να λάβουν ένταση ενίσχυσης ύψους 50% που διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και το είδος της Πράξης.

Κατηγορία δικαιούχων/Πράξεων Μέγιστο Ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης
Επικράτεια Παράκτια Αλιεία μικρής κλίμακας
Δημ. Δαπάνη Ιδιωτ. Συμ/χή Δημ. Δαπάνη Ιδιωτ. Συμ/χή
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (Ίδρυση, Εκσυγχρονισμός) έως 50% από 50% έως 80% από 20%
Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών & διακλαδικών οργανώσεων (τομέα Αλιείας) έως 75% από 25% έως 80% από 20%
Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον ή έχουν συλλογικό δικαιούχο του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα ή έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά και παρέχουν δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της πράξης έως 100% έως 100%

Η περιοχή εφαρμογής περιλαμβάνει 59 Δημοτικές / Τοπικές κοινότητες (ΔΚ/ΤΚ), που βρίσκονται στους Δήμους Άργους Μυκηνών, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων, Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασίας και Σπάρτης.

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 300.000 €.

Δυνητικοί δικαιούχοι και ανάλογα με την Δράση/Ομάδα Ενεργειών, είναι:

 • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης και/ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
 • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων

 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων (Άρθρο 32 Καν. (ΕΕ) 508/2014)
  Ενδεικτικά: Σωστικά μέσα, πυρασφάλεια, πρώτες βοήθειες, συσκευές έκτακτης ανάγκης, αποθηκευτικοί χώροι για τρόφιμα, τουαλέτες, υπόστεγα, κιγκλιδώματα.
 • Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών. (Άρθρο 41.1 Καν. (ΕΕ) 508/2014)
  Ενδεικτικά: Ενεργειακά αποδοτικές προπέλες, καταλύτες, γεννήτριες, βελτίωση των συστημάτων ψύξης, κατάψυξης ή μόνωσης, ανακύκλωση της θερμότητας εντός του σκάφους.
 • Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. (Άρθρο 42 Καν. (ΕΕ) 508/2014)
  Ενδεικτικά: Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας, ψυκτικές μονάδες, παγομηχανές, καταψύκτες, εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων πάνω στο σκάφος, επεξεργασία των  υπολειμμάτων των προϊόντων αλιείας και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας.
 • Προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. [Άρθρο 63 Καν. (ΕΕ) 508/2014 δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)] Ενδεικτικά: μεταποίηση και εμπορία προϊόντων.
 • Στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. [Άρθρο 63 Καν. (ΕΕ) 508/2014 δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)] Ενδεικτικά: χώροι εστίασης, παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση, Αθλητικός – θαλάσσιος τουρισμός, Εκπαιδευτικές δραστηριότητες προς τους αλιείς και υδατοκαλλιεργητές, καταδυτική εκπαίδευση.
 • Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. (Άρθρο 48.1 παρ. 1 Καν. (ΕΕ) 508/2014).
 • Επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. (Άρθρο 48.1 ια Καν. (ΕΕ) 508/2014).
 • Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. (Άρθρο 69 Καν. (ΕΕ) 508/2014).
 • Επενδύσεις για εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Άρθρο 68 Καν. (ΕΕ) 508/2014).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις υπεύθυνες είναι οι: Αλεξάνδρα Ψαρολόγου (τηλ. 27570 22807, e-mail: apsarologou@gmail.com ) και Αγγελική Μανιταρά (τηλ: 27570 22807, e-mail: leader@parnonas.gr).

Check Also

Διακρίσεις για τους ελαιώνες Σακελλαρόπουλου στον 9ο διεθνή διαγωνισμό γαστρονομίας

Μια εξαιρετικά τιμητική διάκριση από επαγγελματίες της γεύσης για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, στον 9ο …

G-EZ117CQG76