UA-49499200-1

Υποτροφίες και Βοηθήματα από το «ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΕΛΗ»

9.9.2015_Υποτροφίες και Βοηθήματα από το ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΕΛΗ

Το κοινωφελές «ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΕΛΗ» προκειμένου να χορηγήσει (σύμφωνα με το άρθρο 3 τού Οργανισμού του (ΦΕΚ Α΄ 190/15.11.1978), τον προϋπολογισμό του για το έτος 2015, το Ν. 4182/2013 και το ΝΔ 57/1973, όπως ισχύουν και την από 24.7.2015 απόφαση του Δ.Σ. του) για την περίοδο 2015/2016, αφενός υποτροφίες σπουδών σε σπουδαστές αδιακρίτως φύλου και αφετέρου δύο (2) γαμήλια βοηθήματα σε νεανίδες που έρχονται σε γάμο, καλεί τους ενδιαφερομένους όπως μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2015, υποβάλλουν ή αποστείλουν με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Διοίκησης του Ιδρύματος που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Παλ. Μπενιζέλου 5 (Τ.Κ. 105 56), σχετικές προς τούτο αιτήσεις, εφόσον διαθέτουν τις κατωτέρω και από το καταστατικό τού Ιδρύματος προβλεπόμενες προϋποθέσεις:

Α) Για τις υποτροφίες:

  1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

α) να είναι άποροι,

β) να αποφοίτησαν από τα Λύκεια Τριπόλεως,

γ) να αρίστευσαν κατά τις απολυτήριες εξετάσεις τους και

δ) κατά το χρόνο της επιλογής τους, που θα γίνει μέχρι τις 10.11.2015, να είναι εγγεγραμμένοι σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής.

  1. Το χρηματικό όριο της απορίας ορίζεται κλιμακωτά αναλόγως και της οικογενειακής καταστάσεως τού ενδιαφερομένου, ως εξής:

α) Οικογένεια με ένα (1) εξαρτώμενο μέλος με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 €,

β) οικογένεια με δυο (2) εξαρτώμενα μέλη με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ,

γ) οικογένεια με τρία (3) εξαρτώμενα μέλη με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 18.000 ,

δ) οικογένεια με τέσσερα (4) και άνω εξαρτώμενα μέλη με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 22.000 .

Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια, τότε μπορούν να προσαυξηθούν κατά 1.500 € το κάθε ένα, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του ιδρύματος.

  1. Σε περίπτωση μη υπάρξεως ενδιαφέροντος ή μη εγκρίσεως κάποιων εκ τών ενδιαφερομένων, θα προσαυξάνεται αναλόγως το ποσό της υποτροφίας των τελικώς εγκριθησομένων μέχρις βεβαίως του ανώτατου ορίου, που ορίζεται ετησίως από τον Οργανισμό τού Ιδρύματος.
  2. Τα γενικά δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο υποψήφιος υπότροφος με γραπτή αίτηση ενδιαφέροντος μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2015, η οποία θα υποβάλλεται ή θα αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στα γραφεία τής Διοίκησης του Ιδρύματος στην Αθήνα, επί της οδού Παλ. Μπενιζέλου 5 (Τ.Κ. 105 56), είναι τα εξής:

α) Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του, από την οποία θα προκύπτει η ηλικία του, που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 24 χρόνων,

β) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι έχει εγγραφεί και φοιτά σε Τμήμα Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής,

γ) Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου,

δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου,

ε) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα κατά τα παραπάνω ορισθέντα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9 που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,

στ) Υπεύθυνη Δήλωση τού Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία, δωρεά ή Ίδρυμα και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία, η οποία τού είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

  1. Ο υπότροφος, οφείλει μετά την έγκρισή του και την υπογραφή τής σχετικής συμβάσεώς του με το Ίδρυμα, πέραν των άλλων:

α) να ενημερώνει αμέσως και γραπτώς το Ίδρυμα για κάθε αλλαγή τών προσωπικών στοιχείων του (αλλαγή ταυτότητας, διευθύνσεως, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ.),

β) να ενημερώνει αμέσως και γραπτώς το Ίδρυμα σε περίπτωση αλλαγής κατευθύνσεως ή μετεγγραφής του σε άλλο Πανεπιστήμιο στην Ημεδαπή ή Αλλοδαπή,

γ) για τη συνεχή παροχή της υποτροφίας του και προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή του επίδοση υποχρεούται να προσκομίζει στο Ίδρυμα μετά από κάθε εξεταστική περίοδο το πιστοποιητικό σπουδών του με αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της περιόδου που αφορά και

δ) για την επιβεβαίωση της απορίας του υποχρεούται να προσκομίζει στο Ίδρυμα, όποτε του ζητηθεί, κάθε σχετικό αποδεικτικό της φορολογικής ή άλλης αρχής.

Β) Για το γαμήλιο βοήθημα νεανίδων:

  1. Οι ενδιαφερόμενες πρέπει:

α) να είναι απόφοιτες των Γυμνασίων ή Λυκείων της Τριπόλεως,

β) να αρίστευσαν κατά την απόλυσή τους,

γ) να είναι αποδεδειγμένα άπορες τόσο κατά τον χρόνο της επιλογής τους που θα γίνει μέχρι τις 10.11.2015 όσο και κατά τον χρόνο της αναλήψεως του σχετικού βοηθήματος,

δ) να επίκειται γάμος τους και να έχει τελεσθεί κατά τον χρόνο της αναλήψεως του βοηθήματος, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2015,

ε) να έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 40ον.

  1. Το χρηματικό όριο της απορίας ορίζεται κλιμακωτά αναλόγως και της οικογενειακής καταστάσεως της ενδιαφερομένης, ως εξής:

Α) Οικογένεια με ένα (1) εξαρτώμενο μέλος με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ,

Β) Οικογένεια με δυο (2) εξαρτώμενα μέλη με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ,

Γ) Οικογένεια με τρία (3) εξαρτώμενα μέλη με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 18.000 ,

Δ) Οικογένεια με τέσσερα (4) και άνω εξαρτώμενα μέλη με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 22.000 .

Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια, τότε μπορούν να προσαυξηθούν κατά 1.500 € το κάθε ένα προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του ιδρύματος.

  1. Δεδομένου ότι τα εγκριθέντα γαμήλια βοηθήματα για την τρέχουσα περίοδο είναι δύο (2) εκ ποσού έως 8.000 €, μη δυνάμενο να υπερβεί τις 4.000 € ανά περίπτωση, σε περίπτωση μη υπάρξεως ενδιαφέροντος ή μη εγκρίσεως κάποιων εκ των ενδιαφερομένων, θα προσαυξάνεται αναλόγως το γαμήλιο βοήθημα των τελικώς εγκριθησομένων μέχρις βεβαίως τού ανώτατου ορίου, που ορίζεται ετησίως από τον Οργανισμό τού Ιδρύματος.
  2. Σε περίπτωση μη εκπληρώσεως των παραπάνω προϋποθέσεων, τότε το ποσό το οποίο προορίζεται για γαμήλιο βοήθημα ή τυχόν αδιάθετο, μπορεί να μεταφερθεί στο ποσό που προορίζεται για τις υποτροφίες.
  3. Τα γενικά δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει η ενδιαφερομένη για τη λήψη του γαμηλίου βοηθήματος με γραπτή αίτησή ενδιαφέροντος μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2015, η οποία θα υποβάλλεται ή θα αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στα γραφεία τής Διοίκησης τού Ιδρύματος στην Αθήνα, επί τής οδού Παλ. Μπενιζέλου 5 (Τ.Κ. 105 56), είναι τα εξής:

α) Αντίγραφο τής αστυνομικής ταυτότητας της, από την οποία θα προκύπτει η ηλικία της,

β) Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου,

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως / αγαμίας,

ε) Αντίγραφο της άδειας γάμου,

στ) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα ως άνω ορισθέντα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9 που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβε ούτε υπέβαλε αίτηση για αντίστοιχο γαμήλιο βοήθημα από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία, δωρεά ή ίδρυμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την 20η Οκτωβρίου 2015 δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Για επιπλέον πληροφορίες (οδηγίες για την υποβολή αίτησης κλπ.), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Γραφεία της Διοίκησης του Ιδρύματος (τηλ. 210-3297173) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.idryma-delis.gr.

Check Also

Οι Μανιάτες γιορτάζουν τη Μάχη του Διρού

Η ένδοξη Μάνη με μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων γιορτάζει την επέτειο της Μάχης του Διρού, …

G-EZ117CQG76