UA-49499200-1
Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023

Έγκριση Προγραμμάτων 19 δις € από το νέο ΕΣΠΑ

8.10.2014_Σε ποια Ευρωπαϊκά Προγράμματα μπορούν να μετέχουν οι δήμοιΠρογράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 19 δις ευρώ, που αναμένεται να αλλάξουν το χάρτη της Ελλάδας και να ενισχύσουν την πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης της Χώρας, πήραν το “πράσινο φως” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σύνολο των Προγραμμάτων, που υπεβλήθησαν από τις Ελληνικές Αρχές.

Ταυτόχρονα, η ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, του «εφαρμοστικού νόμου» για τη διαχείριση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, σημαίνει, ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποδεχθεί και να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει, ότι υπεγράφησαν από τους αρμόδιους Επιτρόπους Περιφερειακής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

Οι δύο Επίτροποι ενέκριναν το σύνολο των Προγραμμάτων που υπέβαλε η Χώρα και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.).

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιτυχίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι μέχρι προχθές, η Επιτροπή είχε εγκρίνει λιγότερο από το 1/5 των περίπου 300 Προγραμμάτων που είχαν υποβληθεί.

Υπογραμμίζεται, ότι με την έγκαιρη έγκριση διασφαλίζεται η προώθηση υψηλής ποιότητας Προγραμμάτων, που δίνουν έμφαση στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Ο Προϋπολογισμός των Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ

Πιο αναλυτικά, τα Προγράμματα που εγκρίθηκαν, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 15,3 δις € σε όρους Κοινοτικής συνδρομής και εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) (συμπεριλαμβανομένης δηλαδή της Εθνικής Συμμετοχής) 19 δις €.

Σε αυτά πρέπει να προστεθούν 4,6 δις € του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, των οποίων οι εγκρίσεις ακολουθούν, καθώς επίσης και 1,3 δις € από άλλα Προγράμματα (Συνδέοντας την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους).

Το σύνολο, δηλαδή, των Ευρωπαϊκών πόρων από τους οποίους θα επωφεληθεί η Χώρα την περίοδο 2014 – 2020, μαζί με την Εθνική Συμμετοχή, θα ξεπεράσουν τα 26 δις €.

Επισημαίνεται, ότι στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται εκτιμώμενο ποσό περίπου 2 δις €, που αναμένεται να κατανεμηθούν στη Χώρα και τις Περιφέρειες της το 2016, με βάση τη διαδικασία της λεγόμενης «ρήτρας αναθεώρησης».

Υπογραμμίζεται, ότι στόχος της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι με το νέο ΕΣΠΑ να γίνει ένα νέο ξεκίνημα, με αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Βασική επιδίωξη είναι να χρηματοδοτηθούν έργα που θα προάγουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρωτογενή τομέα.

Τα χρήματα του νέου ΕΣΠΑ θα κατευθυνθούν στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός και εκτός του πλαισίου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 επιδιώκεται να οδηγήσουν σε:

– αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και της απασχόλησης,

– μείωση της ανεργίας,

– επαναφορά του κατά κεφαλήν εισοδήματος στα προ της κρίσης επίπεδα,

– αύξηση της ολικής παραγωγικότητας,

– μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από την εσωτερική κατανάλωση,

– βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών,

– προστασία/ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής,

– μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων και άμεσο και ορατό εκσυγχρονισμό του Κράτους, με την προώθηση του συνόλου των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών σε όλους τους τομείς.

Οι κλάδοι του νέου ΕΣΠΑ

Οι κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση είναι η Βιομηχανία, ο Τουρισμός, η Ενέργεια και το Αγρο-διατροφικό σύστημα.

Άλλοι τομείς με ανοδική πορεία, όπως η Έρευνα και η Τεχνολογική ανάπτυξη, οι Υδατοκαλλιέργειες, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες Υγείας, η δημιουργική αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η σύγχρονη Ελληνική δημιουργία, η Φαρμακευτική Βιομηχανία, η Πληροφορική και οι Επικοινωνίες, η Διαχείριση των Απορριμμάτων, το Εμπόριο και οι υπηρεσίες Εμπορευματικών Μεταφορών επιδιώκεται, επίσης, να συμμετέχουν διακριτά στην ανάπτυξη.

Ομοίως, η Εκπαίδευση και η διαρκής Κατάρτιση αποτελούν εργαλεία μεταφοράς και διάχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων, προσαρμογής στις απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού και διαρκούς αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Τέλος, μια αποτελεσματική και αποδοτική Δημόσια Διοίκηση, βασισμένη στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, θα στηρίξει σε σημαντικό βαθμό τη μετάβαση της Ελληνικής Οικονομίας προς το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ Ε.Π. (18/12/2014)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ Κοινοτικής Συνδρομής

Εκτίμηση Δημόσιας Δαπάνης

1

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

3.646.378.272,00

4.557.972.840,00

2

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

4.333.917.411,00

5.183.665.966,18

3

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

2.104.926.538,00

2.631.158.172,50

4

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

377.228.416,00

471.535.520,00

5

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

406.191.468,00

507.739.335,00

6

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

771.891.345,00

964.864.181,25

7

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

320.904.539,00

401.130.673,75

8

ΗΠΕΙΡΟΥ

260.677.513,00

325.846.891,25

9

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

392.788.583,00

490.985.728,75

10

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

264.590.187,00

330.737.733,75

11

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

95.026.211,00

190.052.422,00

12

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

216.273.871,00

270.342.338,75

13

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

181.539.758,00

226.924.697,50

14

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

241.335.599,00

301.669.498,75

15

ΚΡΗΤΗΣ

347.906.498,00

434.883.122,50

16

ΑΤΤΙΚΗΣ

911.973.576,00

1.139.966.970,00

17

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

84.085.281,00

168.170.562,00

18

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

317.612.097,00

391.994.484,93

ΣΥΝΟΛΟ

15.275.247.163,00

18.989.641.138,86

 

 

Πηγή: epoli.gr